EN
  • Anasayfa
  • İKTİSAT YL TEZLİ İÖ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Alanıyla ilgili edindiği teorik bilgileri nitel ve nicel yöntem ve araçları kullanarak uygulamaya dönüştürme becerisini kazanmak.
2 Uygulama çalışmalarından elde edilen analiz sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlayabilmek.
3 Alanı ve diğer disiplinler arasında bağlantı kurarak analiz yapma ve uygulama safhalarında bilgilerini disiplinler arası değerlendirebilme yetisini edinmek.
4 Alanıyla ilgili konularda bağımsız çalışabilme ve ekip çalışmalarının getireceği sorumluluklara da açık olmak.
5 Uygulama çalışmalarından elde ettiği sonuçları akademik kurallar çerçevesinde rapor halinde yazılı ve sözlü olarak sunabilme becerisini edinmek.
6 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek, yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahip olmak.
7 Alanıyla ilgili politika ve çözüm önerilerini bilimsel veri ve yöntemlerle destekleyerek ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak sunabilmek.
8 Alanla ilgili çalışmalarda bilimsel, kültürel, toplumsal ve etik değerlere uygun hareket etme hassasiyetini kazanmak.
9 Öğrenim deneyimlerini yansıtabilme ve bununla ilgili dönütlere uyum sağlayabilme becerisini edinmek.
10 Yaşadığı ülkenin sosyal ve iktisadi sorunlarını analiz edebilecek, çözüm ve politikalar üretebilecek düzeyde toplumu ve ilgili kurumları tanımak.
11 Çalıştığı kurumun güçlü ve zayıf yanlarını tespit ederek, uygun stratejileri ortaya koyabilecek bilimsel donanımı edinmek.
12 Çalıştığı kurumun ilgili sektör içerisinde rekabet avantajı elde etmesi adına risk yönetimi ve finansal tahmin yapabilme becerisini kazanmak.
13 Alanıyla ilgili gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.
14 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yeteneğine sahip olmak.