İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ( FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
İstatistik; yeni yöntem ve yaklaşımlarla sürekli gelişen, veri kümesinin toplanmasını, değerlendirilmesini ve yorumlanmasını inceleyen ayrıca rastgelelik içeren olaylar, sistemler ve süreçler hakkında modeller kurma, bu modellerin geçerliliğini sınama, modellerden sonuç çıkarma için gerekli bilgi ve yöntemler ile ilgilenen disiplinler arası bir bilim dalıdır. Günlük hayatta da İşletme, Kalite Kontrol, Pazar ve Tüketim Araştırmaları, Aktüerya, Risk Analizi ve Sigortacılık, Finans ve Borsa, Ekonomi, Yöneylem Araştırması, Sosyal Bilimler, Psikoloji, Biyoloji, Tıp ve Sağlık Bilimleri, Demografi gibi pek çok alanda istatistikten yoğun biçimde yararlanılmaktadır. Bilim ve teknoloji alanında meydana gelen gelişmelerle birlikte, İstatistik Biliminin ve istatistikçinin önemi giderek artmakta ve bilgi toplumunun oluşabilmesi için bilgi teknolojilerine sahip bireylere duyulan ihtiyaç istatistikçiler ile karşılanmaktadır. Bilgisayar teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ve istatistik biliminin ortaya koyduğu yeni yöntemler "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri" disiplininin doğmasına ve gelişmesine yol açmıştır.
Birim Bölüm Fen-Edebiyat Fakültesi / İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ömer ALTINDAĞ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 46 (Matematik ve İstatistik )

Amaç
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü ile analitik düşünce yeteneğine sahip bireyler yetiştirilerek, bu bireylerin elde ettikleri verileri toplum yararına kullanılabilecek bilgiye dönüştürebilmelerini, söz konusu bireylerin araştırma, inceleme, sorgulama yapabilme, karar destek sistemlerini kullanabilme yeteneği kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Hedef
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü ile iş ve sosyal yaşamdaki değişimlere uyum sağlayabilen ve istatistiksel yöntemleri bilgisayar destekli olarak başarı ile uygulayabilen çok yönlü araştırmacı ve uzmanlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.