• Anasayfa
  • KIM105 Genel Kimya I (2021 - 2022 / 1. Yarıyıl)
  • EN
KIM105 - Genel Kimya I
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Genel Kimya I KIM105 1 3 + 0 4,0 Pdf
Birim Bölüm
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi Yüz yüze
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan SEVİNÇ Doç. Dr. Ferda MİNDİVAN
Ders Veren Dr. Öğr. Üyesi Gökhan SEVİNÇ
Amaç

Dersin hedefi öğrencilere kimya bilimini oluşturan temel kavramları metodolojik biçimde anlatarak, kalitatif kavramları kullanarak kantitatif sonuçlara ulaşma yeteneği kazandırmaktır

Ders İçeriği

Madde ve özellikleri, maddenin sınıflandırılması ve ölçümü, anamlı rakamlar, atom kuramları, atom altı tanecikler, kuantum numaraları, elektronik dağılım, periyodik çizelge, atomların periyodik özellikleri, kimyasal bağlar (iyonik-kovalent), Lewis yapıları, bileşiklerin adlandırılması, oktetten sapmalar, rezonans, değerlik bağ kuramı, melez orbitaller, molekül geometrisi, moleküler orbital teorisi, metalik bağ, element-bileşik-karışım kavramları, mol kavramı, kimyasal reaksiyonlar, stokiyometri, termokimya, enerji, ısı, entalpi, gazlar, gaz yasaları, ideal gazlar, gerçek gazlar, sıvı hal ve özellikleri, katı hal ve özellikleri, faz diagramları, iyonik kristaller, moleküller arası kuvvetler, çözeltiler ve özellikleri, çözelti derişimleri, asit-baz reaksiyonları, redoks reaksiyonları, sulu çözelti tepkimeleri.

Ders Kaynakları Chemistry, R. Chang, McGraw-Hill. Inc.6th. edition
Petrucci,R.H., Harwood, W.S., Herring, F.G., (8. Baskıdan Çeviri Uyar, T., Aksoy, S.,), Palme Yayıncılık, Ankara, 2005
General Chemistry: Principles and Modern Aplications, R.H. Petrucci, W.S. Harwood, P.G. Herning, Printice Hall Inc., 8th.edition
Erdik E., Sarıkaya Y., Temel Üniversite Kimyası, Gazi Kitapevi, Ankara, 2005
C.E.Mortimer,”Modern Üniversite Kimyası I-II”, Çeviri Editörü: T.Altınata, Çağlayan Yayınevi, 1988.
Chemistry, J.McMurry, R.C. Ray, Prentice-Hall Inc.2nd Edition
Ender Erdik, Yüksel Sarıkaya, Genel Kimya, Gazi Kitapevi
Mortimer, C.E. Çeviri editörü, Turhan Altınata, Çağlayan Basımevi, İstanbul, 1988. (2 cilt)
Raymon Chang “Genel Kimya” Çeviri:Tahisn Uyar, Serpil Aksoy,Recai İnam, Palme Yayınclık, Ankara
R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring,”Genel Kimya 1-2. İlkeler ve Modern Uygulamalar”, Çeviri Editörleri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy,Sekizinci Baskı, Palme Yayıncılık, 2002.
Petrucci, R.H., Harwood, W.S., Herring, F.G., (8. Baskıdan Çeviri Uyar, T., Aksoy, S.,), Palme Yayıncılık, Ankara, 2010
Açıldığı Öğretim Yılı 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gösterim 3 8 24
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim Sınıf Dışı Çalışma 3 10 30
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 3 1 3
Final Final 3 1 3
Toplam İş Yükü (Saat) 102
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 4
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Maddenin özellikleri, sınıflandırılması ve ölçümü
2 Atomun yapısı ve atom kuramları
3 Atomun yapısı ve atom kuramları
4 Periyodik çizelge ve atom özellikleri
5 Kimyasal bağlar
6 Molekül geometrisi ve bağ kuramları
7 Molekül geometrisi ve bağ kuramları
8 Arasınav, Kimyasal bileşikler, tepkimeler ve nicel bağıntılar
9 Kimyasal bileşikler, tepkimeler ve nicel bağıntılar
10 Termokimya
11 Gazlar
12 Sıvılar, Katılar ve Moleküller arası kuvvetler
13 Çözeltiler ve fiziksel özellikleri
14 Çözelti derişimleri ve çözelti tepkimelerine giriş
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Maddenin yapısı ve katı, sıvı, gaz hallerine ait özellikleri tanımlar.
Basit kimyasal reaksiyonları yazar ve denkleştirir.
Kimyasal bağları, moleküler yapı ve geometrilerini, bağ teorilerini, moleküllerarası etkileşimleri tanımlar
Gazların özelliklerini ve gaz kanunlarını açıklar.
Kimyanın temel kavramlarını açıklar.
Kimyanın temel kanunlarını, atomun yapısını ve ilgili kuramları tanımlar
Gerçek dünyada gözlenen olayları kimya bilimi ile açıklar.
Kimyasal tepkimerin stokiyometrisini enerji, entalpi ve ısı özelliklerini tanımlar.
Atom, bileşik ve kimyasal bağ arasındaki ilişkileri açıklar.
Çözeltiler ve özelliklerini tanımlar. Çözelti derişim çeşitlerini bilir ve ilgili hesaplamaları yaparak çözelti ortamında gerçekleşen tepkimeleri tanımlar.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
Maddenin yapısı ve katı, sıvı, gaz hallerine ait özellikleri tanımlar. - - - - - - - - - - - -
Basit kimyasal reaksiyonları yazar ve denkleştirir. - - - - - - - - - - - -
Kimyasal bağları, moleküler yapı ve geometrilerini, bağ teorilerini, moleküllerarası etkileşimleri tanımlar - - - - - - - - - - - -
Gazların özelliklerini ve gaz kanunlarını açıklar. - - - - - - - - - - - -
Kimyanın temel kavramlarını açıklar. - - - - - - - - - - - -
Kimyanın temel kanunlarını, atomun yapısını ve ilgili kuramları tanımlar - - - - - - - - - - - -
Gerçek dünyada gözlenen olayları kimya bilimi ile açıklar. - - - - - - - - - - - -
Kimyasal tepkimerin stokiyometrisini enerji, entalpi ve ısı özelliklerini tanımlar. - - - - - - - - - - - -
Atom, bileşik ve kimyasal bağ arasındaki ilişkileri açıklar. - - - - - - - - - - - -
Çözeltiler ve özelliklerini tanımlar. Çözelti derişim çeşitlerini bilir ve ilgili hesaplamaları yaparak çözelti ortamında gerçekleşen tepkimeleri tanımlar. - - - - - - - - - - - -