• Anasayfa
  • İlk ve Acil Yardım ( Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 İlk ve Acil Yardım alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3 Mesleki etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
4 İlk ve Acil Yardım alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
5 İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
6 İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
7 İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
8 Hasta haklarının evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
9 İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
10 Bir yabancı dili yeterli düzeyde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
11 İlk ve Acil Yardım alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
12 İlk ve Acil Yardım alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.