EN
  • Anasayfa
  • SERAMİK VE CAM ( GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ )

  • EN
BİLGİ -Kuramsal, Olgusal Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
BECERİLER -Bilişsel, Uygulamalı Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
YETKİNLİKLER -Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
YETKİNLİKLER -Öğrenme Yetkinliği Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
YETKİNLİKLER -İletişim ve Sosyal Yetkinlik Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
YETKİNLİKLER -Alana Özgü Yetkinlik Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
BİLGİ -Kuramsal, Olgusal Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1-Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
2-İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
3-Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
4-Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
5-İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
6-İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
7-Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
8-Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
9-Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
BECERİLER -Bilişsel, Uygulamalı Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1-Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar. (6. Düzey Lisans-Akademik)
2-İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır. (6. Düzey Lisans-Akademik)
3-İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
4-Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
5-Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
6-Duyusal algıyı somutlaştırır. (6. Düzey Lisans-Akademik)
YETKİNLİKLER -Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1-Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır. (6. Düzey Lisans-Akademik)
2-Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır. (6. Düzey Lisans-Akademik)
3-Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
YETKİNLİKLER -Öğrenme Yetkinliği Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1-Kendi çalışmalarını sorgular. (6. Düzey Lisans-Akademik)
2-Çözümleyici ve eleştirel düşünür. (6. Düzey Lisans-Akademik)
3-Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser. (6. Düzey Lisans-Akademik)
YETKİNLİKLER -İletişim ve Sosyal Yetkinlik Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1-Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır. (6. Düzey Lisans-Akademik)
2-Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
3-Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır. (6. Düzey Lisans-Akademik)
4-Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi). (6. Düzey Lisans-Akademik)
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. (6. Düzey Lisans-Akademik)
YETKİNLİKLER -Alana Özgü Yetkinlik Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1-Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır. (6. Düzey Lisans-Akademik)
2-Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
3-Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
4-Estetik farkındalığa sahiptir. (6. Düzey Lisans-Akademik)