• Anasayfa
  • MLİ203 Vergi Hukuku (2021 - 2022 / 3. Yarıyıl)
  • EN
MLİ203 - Vergi Hukuku
Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat AKTS Pdf
Vergi Hukuku MLİ203 3 3 + 0 5,0 Pdf
Birim Bölüm
MALİYE
Derece Seviye Lisans - Zorunlu - Türkçe
Dersin Verilişi yüz yüze
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Filiz EKİNCİ
Ders Veren Prof. Dr. Filiz EKİNCİ
Amaç

Vergi hukuku etkisini günlük hayatımızın her alanında hissettiren bir hukuk dalıdır. Genel olarak vergi uygulamasından doğan hukuki sorunlar oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Ekonomik ve ticari hayatta yaşanan hızlı değişmeler doğal olarak vergi uygulamasına da yansımaktadır. Bunun sonucunda vergi son derece dinamik, disiplinler arası niteliği ağır basan, fakat bir o kadarda karmaşık bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde yürürlükteki vergi hukukuna kaynaklık eden ve çok sık değişikliklere uğrayan pek çok kanun, kararname, genel tebliğ, genelge, özelge veya yargı kararları binlerce sayfaya ulaşan bir hacme sahiptir. Denilir ki, vergi mevzuatını oluşturan düzenlemelerin yazılabilmesi için pek çok ağaç kağıda dönüşmüştür. İşte, sık ağaçların arasında yolumuzu yitirmemek içim bir bütün halinde ormanı görmeye çalışmalıyız. Vergi Hukuku dersinin amacı tek tek ağaçlara bakmak yerine ormanı görmenizi sağlamaktır. Doğrudur; vergi mevzuatı çok sık değişir. Bu değişiklikleri izlemek başlı başına bir sorundur. Ancak, bütün temel hukuk dallarına olduğu gibi vergi hukukunun da değişmeyen, daha doğrusu nispeten daha yavaş değişen bir yönü vardır. Dersin bir amacı da vergi ve istikrarlı bir seyir izleyen bu yönünü açıklamaktadır. Bu ders karmaşık vergisel düzenlemelerin nasıl okunması gerektiğini gösteren bir anahtar işlevini gördüğü ölçüde amacına ulaşmış olacaktır.

Ders İçeriği

Vergi hukukunun anlamı ve konusu; Vergi hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri. Vergi hukukunun dalları, Vergi hukukun kaynakları. Vergi kanunlarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması; Vergi hukukunda yorum, Vergilendirme Yetkisi. Vergi hukukunun temel kavram ve kurumları: vergi mükellefi, vergi sorumlusu, vergi sorumluluğu, vergi hukukunda ehliyet, temsil. Verginin konusu, Verginin hukuki sebepleri; Vergiyi doğuran olay, Vergi muafiyet, istisna ve indirimleri, Vergi matrahı ve tarifesi. Vergilendirme süreci: Verginin tarhı; Verginin tebliği; Verginin tahakkuku; Verginin tahsili. Vergi borcunu ortadan kaldıran haller. Vergi hukukunda süreler. Vergi hukukunda zamanaşımı. Mükellefin Ödevleri ve Hakları. Vergi idaresinin örgütlenmesi; Yoklama, İnceleme, Arama ve Bilgi toplama. Vergi cezalarının niteliği ve çeşitleri; Vergi uyuşmazlıklarının çözümü. Vergi İcra Hukuku: Vergi alacağının geç ödenmesinin sonuçları. Vergi alacağının cebren tahsilatı. Vergi alacağının korunması

Ders Kaynakları Ders Kitabı
Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, 2018
Açıldığı Öğretim Yılı 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022
Yarıyıl İçi Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Ara Sınav 1 40
Toplam 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar Katkı Yüzdesi (%)
Final %60
Toplam %60
Yarıyıl İçinin Başarıya Oranı %40
Yarıyıl Sonu Çalışmalar %60
Toplam %100
Kategori Ders İlişki Yüzdeleri (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri 0
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri 0
Destek Dersleri 0
Ek Dersler 0
Kategori 0
Mesleki Seçmeli Dersler 0
Temel Meslek Dersleri 0
Uygulama Dersleri 0
Uzmanlık / Alan Dersleri 0
Ders İş Yükü Öğretim Metotlar / Öğretim Metodu Süresi (Saat) Sayısı Toplam İş Yükü (Saat)
Dinleme ve anlamlandırma Ders 3 14 42
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Tartışmalı Ders 3 14 42
Ara Sınav 1 Ara Sınav 1 20 1 20
Final Final 30 1 30
Toplam İş Yükü (Saat) 134
AKTS = Toplam İş Yükü (Saat) / 25.5 (s) 5,25
AKTS
Hafta Konu Öğretim Metodu
1 Vergi Hukukunun Temeli ve Vergilendirme Yetkisi, Vergi Hukukunun Tanımı, Kapsamı ve Konusu, Vergi Hukukunun Diğer Hukuk Dalları İle İlişkisi Ders Tartışmalı Ders
2 Vergi Kanunlarının Uygulanması ve Yorumu, Vergi Hukukunda Yorum ve Kanıt Sistemi Tartışmalı Ders
3 Vergilendirme İşlemleri Ders Tartışmalı Ders
4 Vergilendirmede Sorumluluk, Vergi Mahremiyeti ve Yasaklar Ders
5 Vergi Hukukunda Süreler, Hesaplanması ve Uzaması Ders Tartışmalı Ders
6 Vergi Alacağının Tespiti, Verginin Tarhı ve Çeşitleri Ders Tartışmalı Ders
7 Vize Sınavı
8 Vergi Alacağının Ortadan Kalkması Ders Tartışmalı Ders
9 Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması ve Düzeltilmesi
10 Vergi Yükümlülerinin Denetlenmesi Yolları Ders
11 Mükellefin Ödevleri Ders Tartışmalı Ders
12 Değerleme, Amortisman ve Enflasyon Düzeltmesi Uygulamalar
13 Vergi Suç ve Cezaları Tartışmalı Ders
14 Final Sınavı
Öğrenme Çıktısı Ölçme Değerlendirme Öğretim Metodu Öğrenme Faaliyeti
Şekli vergi hukuku ile maddi vergi hukuku arasındaki ayrımı yapabilmektedir.
Verginin tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsili ile vergi yargısı gibi hususları konusunda bilgi sahibidir.
Vergi Usul Kanunu nda yer alan vergi, resim ve harçlar ile bunlara ait vergi cezaları ve gecikme zamlarının uygulanış biçimlerini bilmektedir.
ÖĞRENME ÇIKTISI
PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
Şekli vergi hukuku ile maddi vergi hukuku arasındaki ayrımı yapabilmektedir. - - - - - - - - - - - - - -
Verginin tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsili ile vergi yargısı gibi hususları konusunda bilgi sahibidir. - - - - - - - - - - - - - -
Vergi Usul Kanunu nda yer alan vergi, resim ve harçlar ile bunlara ait vergi cezaları ve gecikme zamlarının uygulanış biçimlerini bilmektedir. - - - - - - - - - - - - - -