• Anasayfa
  • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
TDE7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - - - - -
TDE8000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - - - - -
TDE8100 Yeterlik Yazılı - - - - - - - - - - - - - - -
TDE8200 Yeterlik Sözlü - - - - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
TDE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6001 Çağdaş Türk Düşüncesi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6002 Edebiyat Bilimi Metodolojisi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6003 Edebiyat Dergiciliği - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6004 Edebiyat Mahfilleri - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6005 Epik Destan Geleneği - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6006 Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinden Seçmeler - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6007 Eski Türkçede Biçim Bilgisi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6008 Eski Türkçede Nazım Okumaları - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6009 Eski Türkçede Nesir Okumaları - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6010 Eski Türkçede Ses Bilgisi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6011 Eski Türkçede Söz Yapımı - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6012 Eski Türkçede Sözlük Bilgisi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6013 Görsel Halkbilimi Araştırmaları - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6014 Halkbilimi Teori ve Yöntemleri I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6015 Halkbilimi Teori ve Yöntemleri II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6016 Hatırat, Günlük, Seyahat Edebiyatı - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6017 Karahanlı Türkçesi Metinlerinden Seçmeler - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6018 Karluk Grubu Türk Lehçeleri - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6019 Karşılaştırmalı Edebiyat (Türk-Fars) - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6020 Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6021 Karşılaştırmalı Masal Araştırmaları - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6022 Karşılaştırmalı Mitoloji Araştırmaları - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6023 Kıpçak Grubu Türk Lehçeleri - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6024 Klasik Osmanlı Türkçesi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6025 Klasik Türk Edebiyatı Araştırmaları - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6026 Klasik Türk Edebiyatında Hiciv - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6027 Klasik Türk Edebiyatında Nazım - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6028 Klasik Türk Edebiyatında Nesir - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6029 Klasik Türk Edebiyatında Tür ve Şekil Bilgisi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6030 Klasik Türk Edebiyatının Biyografik Kaynakları - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6031 Mesnevi Edebiyatı - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6032 Metin Şerhi Metodları - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6033 Metin Tamiri - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6034 Mizah Kültürü - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6035 Psikanalitik Edebiyat - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6036 Şamanizm Araştırmaları - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6037 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Fikir Akımları - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6038 Tiyatro Eleştirisi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6039 Türk Edebiyatında Modernizm ve Postmodernizm - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6040 Türk Lehçelerinin Tarihi Tipolojik Sesbilimi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6041 Türk Şiirinde Anadolu - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6042 Türkiye Türkçesi Grameri ve Gramer Sorunları - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6043 Türkiye Türkçesi Sözdizimi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6044 Yaratıcı Kültür Endüstrileri - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6045 Yazma Eserler - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6046 Yeni Türk Edebiyatında 20. Yüzyıl Temaları - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6047 Yeni Türk Edebiyatında Kadın Yazarlar - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6048 Yeni Türk Edebiyatında Tenkit I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6049 Yeni Türk Edebiyatında Tenkit II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE6900 Seminer - - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Yüksek lisans düzeyinde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri geliştirir, genişletir ve derinleştirir. 0
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, yeni ve karmaşık fikirleri, tartışmaları, gelişmeleri çözümleyebilme ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. 0
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur. 0
Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 0
Edindiği uzmanlık bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır. 0
Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alan uzmanları ve alan dışı kişi ve kurumlarla sözlü ve yazılı iletişim kurar. 0
Alanıyla ilişkili özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular. 0
Alanıyla ilgili özgün bir çalışmayı, programı ve projeyi bağımsız olarak gerçekleştirerek ilgili alandaki bilimsel çalışmalara katkıda bulunur. 0
Uzmanlık alanında özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. 0
Uzmanlık alanıyla ilgili özgün çalışmalar yaparak ya da var olan çalışmalara yeni yorumlar getirerek bilginin sınırlarını genişletir. 0
Uzmanlık alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme, planlayabilme gibi üst düzey karar alma süreçlerini kullanarak alanıyla ilgili yeni düşünce, model, yöntem ve uygulamalar geliştirir. 0
Alanında bulunan uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışırken özgün görüşler öne sürer ve alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar. 0
Alanındaki ilişkileri yönlendiren norm ve kuralları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir. 0
Uzmanlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 0
Alanıyla ilgili konularda karşılaşılan bilimsel, kültürel, sanatsal ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler. 0