• Anasayfa
  • Çocuk Gelişimi ( Sağlık Bilimleri Fakültesi )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Alanı ile ilgili eğitim ve bakım hizmetlerinde temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmalıdır.
2 Alanı ile ilgili çalışma süreçlerindeki araç-gereç, materyal ve malzemeleri kullanabilmelidir.
3 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmelidir.
4 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilmeli ve değerlendirebilmeli, sorunları tanımlayabilmeli, analiz edebilmeli, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmelidir.
5 Çocukların gelişim özellikleri, çocuk ruh sağlığı ve psikolojisi, çocukla iletişim, aile eğitimi, program hazırlama ve değerlendirmeye yönelik ölçme yöntem ve teknikleri, eğitim ortamını düzenleme gibi konularda bilgilerini kullanabilmelidir.
6 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmelidir.
7 Çocuk gelişimi konusunda toplumu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapabilmelidir.
8 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmeli, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmeli ve karşılayabilmelidir.
9 Çocuk gelişimi alanındaki mesleki sorumluluklarının bir gereği olarak çocuk ve aileye yönelik uygun değerlendirme yaklaşımlarını belirleyebilmelidir.
10 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmeli, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmelidir.
11 Çocuk gelişimine yönelik bütünsel bir bakış açısı geliştirebilmelidir.
12 Meslek etiğine uygun şekilde davranabilmelidir.
13 Meslek alanının bir gerekliliği olarak, diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışabilmeli, yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olabilmelidir.
14 Risk altında olan çocuk ve aileleri belirleyebilmeli ve uygun birimlere yönlendirebilmelidir.
15 Aile ve çocuk ile doğrudan, açık ve etkili bir iletişim kurabilmeli ve iletişimini sürdürebilmelidir.