• Anasayfa
  • SERAMİK VE CAM - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN
BİLGİ -Kuramsal, Olgusal Program Çıktıları
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
BECERİLER -Bilişsel, Uygulamalı Program Çıktıları
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
YETKİNLİKLER -Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Program Çıktıları
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
YETKİNLİKLER -Öğrenme Yetkinliği Program Çıktıları
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
YETKİNLİKLER -İletişim ve Sosyal Yetkinlik Program Çıktıları
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
YETKİNLİKLER -Alana Özgü Yetkinlik Program Çıktıları
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
BİLGİ -Kuramsal, Olgusal Program Çıktıları
1-Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
2-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
3-Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
4-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar. (7. Düzey (YL)-Akademik)
1-Alanındaki ileri uygulama teknikleri ve yöntemleri konusunda üst düzeyde bilgi sahibidir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
2-Sanat ve tasarımı sosyal, kültürel, artistik, politik ve ekonomik çerçevedeki yerini tartışacak ve yönlendirecek düzeyde kavrar. (8. Düzey (DR)-Akademik)
3-Disiplinlerarası etkileşimi yeni kuram ve sentezlere ulaşabilecek düzeyde kavrar. (8. Düzey (DR)-Akademik)
BECERİLER -Bilişsel, Uygulamalı Program Çıktıları
1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
2-Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
3-Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
4-Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar. (7. Düzey (YL)-Akademik)
5-Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
1-Alanıyla ilgili bilginin ve/veya yaratıcı uygulamanın gelişimine katkıda bulunur. (8. Düzey (DR)-Akademik)
2-Sanatsal üretim konusunda deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla yenilikçi araştırma yöntemleri geliştirip belgeler. (8. Düzey (DR)-Akademik)
3-Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme becerisine sahiptir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
YETKİNLİKLER -Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Program Çıktıları
1-Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur. (7. Düzey (YL)-Akademik)
2-Proje süreçlerini planlar. (7. Düzey (YL)-Akademik)
1-Sanat ve bilim değerlendirme kurullarınca kabul görecek nitelikte özgün yapıt üretir ya da yorumlar. (8. Düzey (DR)-Akademik)
2-Grup projelerini planlayıp yönetir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
YETKİNLİKLER -Öğrenme Yetkinliği Program Çıktıları
1-Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar. (7. Düzey (YL)-Akademik)
2-Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar. (7. Düzey (YL)-Akademik)
3-Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler. (7. Düzey (YL)-Akademik)
4-Öğrenmeyi yönlendirir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
1-Alanıyla ilgili sorunları belirleyip yorum yapar. (8. Düzey (DR)-Akademik)
2-Alanıyla ilgili çözüm üretici yeni fikir ve yöntemler geliştirir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
3-Sanatın ve kültürün gelişimine katkıda bulunacak uygulamalar gerçekleştirir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
YETKİNLİKLER -İletişim ve Sosyal Yetkinlik Program Çıktıları
1-Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder. (7. Düzey (YL)-Akademik)
2-Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır. (7. Düzey (YL)-Akademik)
3-Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır. (7. Düzey (YL)-Akademik)
4-Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
5-Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder. (7. Düzey (YL)-Akademik)
6-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi). (7. Düzey (YL)-Akademik)
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. (7. Düzey (YL)-Akademik)
1-Özgün yapıtları yoluyla toplumla iletişim kuracak donanıma sahiptir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
2-Sanat yapıtlarının iletişim araçları yoluyla tanıtımı sürecini yönetir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
3-Görüşlerini, alanının uzmanlarına etkin bir şekilde aktarır. (8. Düzey (DR)-Akademik)
4-Alanıyla ilgili akademik tartışmaları başlatıp yönetir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
5-En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi). (8. Düzey (DR)-Akademik)
YETKİNLİKLER -Alana Özgü Yetkinlik Program Çıktıları
1-Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar. (7. Düzey (YL)-Akademik)
2-Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular. (7. Düzey (YL)-Akademik)
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır. (7. Düzey (YL)-Akademik)
1-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, alanındaki bilgi, yöntem ve teknikleri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek sanata ve / veya bilime katkı sağlar. (8. Düzey (DR)-Akademik)
2-Alanıyla ilgili konularda akademik öğretme, değerlendirme ve denetleme becerilerini etkin şekilde kullanır. (8. Düzey (DR)-Akademik)
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunur. (8. Düzey (DR)-Akademik)
4-Sanatın topluma yönlendirici katkısı konusunda farkındalığı arttırıcı etkinliklere katkıda bulunur. (8. Düzey (DR)-Akademik)