• Anasayfa
  • İKTİSAT - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN
BİLGİ -Kuramsal, Olgusal Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
BECERİLER -Bilişsel, Uygulamalı Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
YETKİNLİKLER -Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
YETKİNLİKLER -Öğrenme Yetkinliği Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
YETKİNLİKLER -İletişim ve Sosyal Yetkinlik Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
YETKİNLİKLER -Alana Özgü Yetkinlik Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
BİLGİ -Kuramsal, Olgusal Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar. (7. Düzey (YL)-Akademik)
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
5-Sosyal Araştırma Planlama bilgisine ve uygulamalarına hakimdir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği temel istatistik bilgisine ve mantıksal us yürütme süreçlerine vakıftır. (8. Düzey (DR)-Akademik)
7-Alanındaki ve alana bağlı alt dallardaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahiptir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
BECERİLER -Bilişsel, Uygulamalı Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur. (7. Düzey (YL)-Akademik)
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar. (7. Düzey (YL)-Akademik)
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler. (7. Düzey (YL)-Akademik)
1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
2-Alanına dair temelkuramlara hakim olma ve bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
3-Alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilecek yetkinliğe sahiptir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
5-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
YETKİNLİKLER -Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer. (7. Düzey (YL)-Akademik)
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır. (7. Düzey (YL)-Akademik)
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler. (7. Düzey (YL)-Akademik)
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerek bağımsız olarak gerekse de ekip çalışmasıyla gerçek (8. Düzey (DR)-Akademik)
2-Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler. (8. Düzey (DR)-Akademik)
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
4-Alana özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. (8. Düzey (DR)-Akademik)
5-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar. (8. Düzey (DR)-Akademik)
6-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
7-Alanla ilgili uzmanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
YETKİNLİKLER -Öğrenme Yetkinliği Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder. (7. Düzey (YL)-Akademik)
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar. (7. Düzey (YL)-Akademik)
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder. (7. Düzey (YL)-Akademik)
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden-sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder. (8. Düzey (DR)-Akademik)
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
4-Alanla ilgili bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
5-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
6-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder. (8. Düzey (DR)-Akademik)
YETKİNLİKLER -İletişim ve Sosyal Yetkinlik Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır. (7. Düzey (YL)-Akademik)
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır. (7. Düzey (YL)-Akademik)
3-Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
4-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür. (7. Düzey (YL)-Akademik)
5-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır. (7. Düzey (YL)-Akademik)
6-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer. (7. Düzey (YL)-Akademik)
7-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. (7. Düzey (YL)-Akademik)
8-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. (7. Düzey (YL)-Akademik)
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır. (8. Düzey (DR)-Akademik)
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır. (8. Düzey (DR)-Akademik)
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür. (8. Düzey (DR)-Akademik)
4-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır. (8. Düzey (DR)-Akademik)
5-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. (8. Düzey (DR)-Akademik)
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. (8. Düzey (DR)-Akademik)
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. (8. Düzey (DR)-Akademik)
YETKİNLİKLER -Alana Özgü Yetkinlik Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. (7. Düzey (YL)-Akademik)
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur. (7. Düzey (YL)-Akademik)
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir. (7. Düzey (YL)-Akademik)
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır. (7. Düzey (YL)-Akademik)
1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. (8. Düzey (DR)-Akademik)
2-Alanla ilgili konularda yeni ve bilimsel araştırmalar yapar ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
4-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir. (8. Düzey (DR)-Akademik)
5-Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler. (8. Düzey (DR)-Akademik)