BİLGİ -Kuramsal, Olgusal Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen
BECERİLER -Bilişsel, Uygulamalı Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
YETKİNLİKLER -Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
YETKİNLİKLER -Öğrenme Yetkinliği Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
YETKİNLİKLER -İletişim ve Sosyal Yetkinlik Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
YETKİNLİKLER -Alana Özgü Yetkinlik Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
BİLGİ -Kuramsal, Olgusal Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1-Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
2-Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
3-Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
4-Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
BECERİLER -Bilişsel, Uygulamalı Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
2-Alanında faaliyet gösteren örgütlerin iç ve dış çevrelerindeki değişimleri takip eder, akılcı analizler yapar, yorumlar, karar verir ve değişimlere uyum sağlar. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
3-Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
4-Alanı ile ilgili sorunları tespit eder, çözümler üretir ve sunar. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
5-Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
6-Öz değerlendirme yapar ve uygulamalardan sonuç çıkarır. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
YETKİNLİKLER -Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1-Alanındaki işleri ve mesleğini yerine getirirken bağımsız çalışır. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
2-Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
3-Alanı ile ilgili teknik ve mesleki faaliyetleri karmaşık ve öngörülemeyen durumlarda yönetir. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
4-Alanı ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
5-Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
YETKİNLİKLER -Öğrenme Yetkinliği Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1-Kendi kendine öğrenir, kendini ve zamanı yönetir ve kendi başarısını değerlendirir. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
2-Alanı ve mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
3-Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
YETKİNLİKLER -İletişim ve Sosyal Yetkinlik Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1-Bireylerarası ve kültürlerarası etkin iletişim kurar. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
2-Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
3-Alanının gerektirdiği en az Avrupa bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
4-Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
YETKİNLİKLER -Alana Özgü Yetkinlik Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1-Alanı ile ilgili düzenli olarak, sağlık, güvenlik ve risk değerlendirmesi yapar. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
2-Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
3-Alanı ile ilgili etik değerlere bağlı kalır. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
4-Hizmet sunulan kişilerin özel hayatlarının mahremiyeti ve gizliliği konusunda yeterli bilince sahip olur. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
5-Alanı ile ilgili işleri gerçekleştirirken insan sağlığını, sosyal ve doğal çevreyi dikkate alır. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
6-Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)
7-İnsanlar ve kültürler arasındaki farklılıklara duyarlı olur, hoşgörü ve saygı gösterir. (5. Düzey Önlisans-Mesleki)