EN
  • Anasayfa
  • MALİYE - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

Sınav:
Üniversitemizde yarıyıl içi, yarıyıl sonu, bütünleme, mazeret, seviye tespit ve tek ders sınavları yapılmaktadır.
Değerlendirme:
Öğrencinin başarısı; yarıyıl içi sınavları ile yarıyıl içinde yapılan ödev, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalardaki başarı düzeyi ile yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonuçları değerlendirilerek belirlenir.
Bir dersin yarıyıl içi değerlendirmelerinin (ara sınav, kısa sınav, ödev ve uygulama) toplam ağırlığı, dersi veren öğretim elemanı tarafından %30’dan az ve %60’tan çok olmayacak şekilde yarıyılın ilk iki haftası içinde belirlenir.
Notlandırma:
Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.

Başarı Notu Katsayısı Mutlak Sistem Karşılığı
AB 3.70 83.67-93.00
BA 3.30 76.67-83.66
BB b.00 69.67-76.66
BC 2.70 60.34-69.66
CB 2.30 56.61-60.33
CC 2.00 53.33-56.60
DC 1.50 49.00-53.32
DD 1.00 45.00-48.99
FF 0 44.99 and below

Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki notlar kullanılır:
a) DZ notu: Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür. Öğrenci, DZ notu aldığı dersi tekrar eder.
b) İZ notu: Akademik izinli olduğu için derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ait koşulları yerine getirmeyen öğrenciye verilir ve not ortalamasına katılmaz. Öğrenci, İZ notu aldığı dersi tekrar eder.
c) YT notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarılı olan öğrenciye verilir.
ç) YZ notu: Not ortalamasına katılmayan derslerden başarısız olan öğrenciye verilir.
d) GM notu: Öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Yarıyıl içi sınavlarda GM notu alan öğrenci, yarıyıl içi mazeret sınavına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Yarıyıl içi mazeret sınavına girmezse, GM notu sıfıra (0) dönüştürülür. Bütünleme sınavı sonunda aldığı not, yarıyıl sonu sınav notu olarak yarıyıl içi notları ile birlikte değerlendirilerek, öğrencinin sınıftaki başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür. Bütünleme sınavına katılmayan öğrencilerin GM notu, sıfır (0) kabul edilerek öğrencinin sınıftaki başarı notu sıralamasındaki yerine göre başarı notuna dönüştürülür.
e) SD notu: Ders planları intibakları sonucunda kaldırılan, öğrencinin sorumlu olmadığı derslere SD notu verilir ve ortalamaya katılmaz. Not dökümünde gösterilir; ancak not durum belgesinde gösterilmez.
Ders Tekrarı:
Öğrenciler, öncelikle ön koşulunu sağlayamadıkları dersler dışındaki notu FF, YZ ve DZ olan veya hiç almadıkları alt yarıyıldaki derslerini almak zorundadır. Başarısız olunan dersler tekrar alındığında alınan en son not, not ortalaması hesabına katılır. Genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile öğretim süresi boyunca, daha önce başarılı olduğu dersleri tekrar edebilir ve alınan en son not, not ortalaması hesabına katılır.

Başarı Değerlendirmesi:
Öğrencilerin başarılı olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 olması zorunludur. Belirtilen zorunlu genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler başarısız kabul edilir. Başarı değerlendirme yönergesine göre öğrenciler, onur ve yüksek onur öğrencisi olarak belirlenir.