EN
  • Anasayfa
  • SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ( İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ )

  • EN
BİLGİ -Kuramsal, Olgusal Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
BECERİLER -Bilişsel, Uygulamalı Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
YETKİNLİKLER -Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
YETKİNLİKLER -Öğrenme Yetkinliği Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
YETKİNLİKLER -İletişim ve Sosyal Yetkinlik Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
YETKİNLİKLER -Alana Özgü Yetkinlik Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
BİLGİ -Kuramsal, Olgusal Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
2-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
3-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
4-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
5-Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir (6. Düzey Lisans-Akademik)
6-İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
BECERİLER -Bilişsel, Uygulamalı Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
2-Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır. (6. Düzey Lisans-Akademik)
3-Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
4-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
5-Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
YETKİNLİKLER -Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1-Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
2-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer. (6. Düzey Lisans-Akademik)
3-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır. (6. Düzey Lisans-Akademik)
4-Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
5-Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur. (6. Düzey Lisans-Akademik)
YETKİNLİKLER -Öğrenme Yetkinliği Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
2-Neyi nasıl öğreneceğini bilir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
3-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder. (6. Düzey Lisans-Akademik)
4-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
5-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
6-Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır. (6. Düzey Lisans-Akademik)
YETKİNLİKLER -İletişim ve Sosyal Yetkinlik Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır. (6. Düzey Lisans-Akademik)
2-Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
3-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır. (6. Düzey Lisans-Akademik)
4-Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır. (6. Düzey Lisans-Akademik)
5-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür. (6. Düzey Lisans-Akademik)
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. (6. Düzey Lisans-Akademik)
7-Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. (6. Düzey Lisans-Akademik)
YETKİNLİKLER -Alana Özgü Yetkinlik Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder. (6. Düzey Lisans-Akademik)
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
3-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir. (6. Düzey Lisans-Akademik)
4-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir. (6. Düzey Lisans-Akademik)